Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Ανάγλυφη πλάκα

Πορτρέτο ζεύγους σε μαρμάρινη ανάγλυφη πλάκα, από μεγάλο ταφικό μνημείο της Απτέρας. Οι μορφές του νεαρού ζεύγους, ιδίως του άντρα, αν και δίνουν την εντύπωση εξατομίκευσης, απεικονίζονται με τον ίδιο τυποποιημένο τρόπο της περιόδου, παρέχοντάς μας στοιχεία για τον βαθμό ένταξης της Κρήτης στη νέα παγκοσμιοποιημένη κοινωνία που δημιούργησε η ρωμαϊκή αυτοκρατορία.
Κωδικός
Λ 881
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Μάρμαρο
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Μαρμάρινο πορτρέτο ζεύγους σε ανάγλυφη πλάκα, από ταφικό μνημείο.
Χρονολόγηση
Εποχή Τραϊανού
Βιβλιογραφική παραπομπή
Καραναστάση, Π., 2012. Η πλαστική της Κρήτης στην αυτοκρατορική περίοδο. Στο: Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, Π. Καραναστάση & Δ. Δαμασκός, Κλασική παράδοση και νεωτερικά στοιχεία στην πλαστική της ρωμαϊκής Ελλάδας (Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Θεσσαλονίκη, 7-9 Μαΐου 2009), Θεσσαλονίκη: University Studio Press, σ. 433-450 (για το ανάγλυφο βλ. σ. 448-449: εικ. 20).
Ανάγλυφη πλάκα

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά