ΕΛ
ANOIXTA

08:00-15:30

Αγγεία - Σκεύη

Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Πήλινη λάρνακα χωρίς πώμα
Πήλινη λάρνακα χωρίς πώμα
Πίθος, δαιδαλικού ρυθμού
Πίθος, δαιδαλικού ρυθμού
Πυξίδα με παράσταση κιθαρωδού
Πυξίδα με παράσταση κιθαρωδού
Εξάλειπτρο
Εξάλειπτρο
Ερυθρόμορφο, αρυβαλλοειδές ληκύθιο
Ερυθρόμορφο, αρυβαλλοειδές ληκύθιο
Κάδος
Κάδος
Ηθμός
Ηθμός
Αρυβαλλοειδές ληκύθιο
Αρυβαλλοειδές ληκύθιο
Κάλαθος
Κάλαθος
Μελαμβαφές αγγείο σε σχήμα ασκού
Μελαμβαφές αγγείο σε σχήμα ασκού

Επιλεγμένα αντικείμενα

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά