ΕΛ
ANOIXTA

08:00-15:30

Εκδόσεις

Τύπος έκδοσης
Τύπος έκδοσης
Γλώσσα έκδοσης
Γλώσσα Έκδοσης
2023

Μόνιμη έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων

Πολύπτυχο φυλλάδιο με πληροφορίες για την μόνιμη έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων
Φυλλάδιο
2022

Bath Time! Σώμα • Νερό • Διάλογοι

Πολύπτυχο φυλλάδιο με σύντομη παρουσίαση της ομότιτλης περιοδικής έκθεσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Φυλλάδιο
2022

Bath Time! Body • Water • Dialogues

The book Bath Time! Body–Water–Dialogues was published on the occasion of the exhibition of the same name, organised by the Ministry of Culture and Sports – General Directorate of Antiquities and Cultural Heritage – Ephorate of Antiquities of Chania, in collaboration with the Mucem (Museum of European and Mediterranean Civilizations, Marseille), and presented at the Archaeological Museum of Chania from 23 May 2022 to 5 September 2022.
Κατάλογος
2022

Bath Time! Σώμα • Νερό • Διάλογοι

Το βιβλίο Bath time! Σώμα-Νερό-Διάλογοι εκδόθηκε με την ευκαιρία της ομότιτλης έκθεσης που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού-Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς-Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, σε συνεργασία με το Mucem (Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Μασσαλία) και παρουσιάστηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων κατά το χρονικό διάστημα από 23 Μαΐου 2022 έως 5 Σεπτεμβρίου 2022.
Κατάλογος
2015

Archaeological Museum of Chania from the 19th to the 21st Century

The current temporary exhibition is organically connected to the Work "Preparation of the museological and museographic study for the permanent exhibition of the new Archaeological Museum of Chania", which is integrated to the Operational Programme «Competitiveness and Entrepreneurship», NSRF 2007-2013. Its conception and organization render a significantly difficult and complex at­tempt, as it had to be presented at the new building of the Archaeological Museum of Chania, which does not operate yet, a holistic, attractive and in the same time without antiquities exhibition.
Κατάλογος
2015

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων από τον 19ο στον 21ο αιώνα

Η παρούσα περιοδική έκθεση συνδέεται οργανικά με την «Εκπόνηση της μουσειολογικής και μουσειογραφικής μελέτης για τη μόνιμη έκθεση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων», έργο ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα», ΕΣΠΑ 2007-2013. Η σύλληψη και η οργάνωσή της αποδίδουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο και σύνθετο εγχείρημα, καθώς έπρεπε να διαμορφωθεί, στο νέο κτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, που δεν λειτουργεί ακόμη, μία ολοκληρωμένη, ελκυστική και συγχρόνως χωρίς αρχαία αντικείμενα, έκθεση.
Κατάλογος